Bilimsel Program

2 Mart 2023, Perşembe
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00 - 13:15 Giriş ve Kayıt işlemleri
13:15 - 13:30 Açılış Töreni-Açılış Konuşmaları    
13:30 - 14:00 Hobilerin Günlük Hayatımızdaki Yeri
Prof. Dr. Kamil Dilek
   
14:00 - 15:30

Panel–1: Hipertansiyon Yönetimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mahmut Yavuz
Prof. Dr. Sümeyye Güllülü

Kronik Böbrek Hastalığı ve Hipertansiyon
Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu

Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon
Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy

Kalp Damar Hastalıkları ve Hipertansiyon
Prof. Dr. Alparslan Birdane
   
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30

Panel–2: İnsülin Tedavisinde Yenilikler

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Berrin Çetinarslan
Prof. Dr. Şazi İmamoğlu

GLP-1 Analogları ile İnsülin Kombinasyon Tedavileri
Prof. Dr. Şevki Çetinkalp

Çok Uzun Etkili Bazal İnsülinler
Prof. Dr. Nur Kebapçı

Çok Kısa Etkili İnsülinler
Doç. Dr. Hande Peynirci
Panel–3: Genel Dahiliye

Oturum Başkanı:

Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Klinik Pratikte Albümin Kullanımı
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Ödemli Hastaya Yaklaşım
Uzm. Dr. Hikmet Öztop

Ekzokrin Pankreas Yetmezliği
Doç. Dr. Nizameddin Koca

 

17:30 - 18:30

Konferans–1

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

Hematoloji Pratiğinde İmmünoloji: Patogenezden Tedaviye
Prof. Dr. Cem Muhlis Ar

Konferans–2: Yoğun Bakım

Oturum Başkanı:
Öğr. Gör. Dr. Serdar Efe

Yoğun Bakımla Hızlı Kucaklaşma (Fast Hugs)
Öğr. Gör. Dr. Serdar Efe

Septik Şok Tedavisinde Altın Saatler ve Pratik Tedavi Algoritması
Doç. Dr. Hayriye Cankar Dal

 

19:30 Akşam Yemeği
3 Mart 2023, Cuma
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00 - 10:30

Panel–4: Onkolojide Güncel Tedavilerde Yan etki ve Yönetimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdem Çubukçu
Doç. Dr. Arife Ulaş

İmmunoterapi Tedavisinde Gözlenen Yan Etkiler
Doç. Dr. Turgut Kaçan

Tirozin Kinaz Tedavisinde Gözlenen Yan Etkiler
Uzm. Dr. Birol Ocak

Onkoloji Pratiğinde Kardiyak Yan Etkiler ve Yönetimi
Prof. Dr. Tunay Şentürk

Panel–5: Geriatri

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Deliryum
Doç. Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Anoreksi ve Beslenme Desteği
Uzm. Dr. Olgun Deniz

Yaşlıda Aşırı Aktif Mesane Yönetimi
Doç. Dr. Burhan Coşkun

Bildiri Sunumları - 1

Oturum Başkanları:

Doç. Dr.Gülşah Elbüken
Doç. Dr. Hande Peynirci

Tiroid Maligniteli Hastalarda Kemik Metastazlarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Müge Yaşar

Bariatrik Cerrahi Geçiren Morbid Obez Hastaların Uzun Dönem İzlem Sonuçları
Coşkun Ateş

Endokrin Neoplazi Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Erhan Hocaoğlu

Tip 2 Diyabetik Hastalarda SGLT2 İnhibitörleri Kullanımının Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Etkisi

Ayşen Akkurt Kocaeli

Familyal Hiperkolesterolemi Tek Merkez Deneyimi
Filiz Mercan Sarıdaş

Hipogonadizmi Olan Erkek Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi
Mehmet Hakan Mat


İdiyopatik Primer Hipoparatiroidizme Bağlı İntrakraniyal Kalsifikasyon: Fahr Hastalığı

Hasan Yasin Savuranoğlu

Hiperkalsemi; Tek Hasta Multipl Etiyoloji: Olgu Sunumu

Şeyma Esenbuğa

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45


UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Türkkan Evrensel

Kemoterapi Sürecinde GCSF Kullanımı
Doç. Dr. Adem Deligönül

   
12:00 - 13:00

Konferans–3: Behçet Sendromunu Organ Tutulumuna Göre Nasıl Tanır Nasıl Tedavi Ederiz?

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
Prof. Dr. Ediz Dalkılıç

Mukokütanöz, Eklem ve Damar Tutulumu
Prof. Dr. Gülen Hatemi

Gastrointestinal Tutulum
Prof. Dr. Ali İbrahim Hatemi

Konferans–4: İlaç Alerjilerine Yaklaşım ve Desensizasyon

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Dane Ediger

İlaç Alerjilerinde Desensizasyon
Uzm. Dr. Ümmühan Şeker

Bildiri Sunumları - 2
(11:50 - 13:00)

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Celaleddin Demircan
Uzm. Dr. Hikmet Öztop

İntern Doktorlarda Çoklu Zeka Profili
Celaleddin Demircan

Yaşlı Hastalarda Farklı Ölçeklere Göre Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı
Celaleddin Demircan

Huzurevi Yaşlılarında Sarkopeni Değerlendirmesi
Ayten Başak Karaakın Dinar

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kırılganlığın Nütrisyonel Parametrelerle İlişkisi
Recep Evcen

Sitoredüktif Cerrahi (SRC) ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Uygulanan Hastalarda Kan Şekeri Regulasyonu
Güniz Yanık Üstüner

Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Asistan Hekimlerinin Erişkin Aşılanması Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Farkındalıkları
Seda Karaaslan

Lokal İleri Nazofarenks Kanserinde Genel ve Hastalıksız Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Akif Doğan

Metastatik Evre Kanser Tedavisinde Kabozantinib: Tek Merkez Deneyimi
Alper Coşkun

Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Plazma Aterojenik İndeksinin Rolü ve Metabolik Komponentlerle İlişkisi
Hacer Şen

13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30 Poster Sunumları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Coşkun Özer Demirtaş
Uzm. Dr. Onur Elbasan
Poster oturum detayları için tıklayınız
14:30 - 16:00

Panel–6: Hematolojik Malignitelerde Ayırıcı Tanı ve Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Prof. Dr. Vildan Özkocaman

Monoklonal Gammopatiden Multipl Myeloma
Uzm. Dr. Bedrettin Orhan

Lenfositozdan Kronik Lenfositik Lösemiye
Öğr. Gör. Dr. Tuba Ersal

Nötrofiliden Kronik Myeloid Lösemiye
Uzm. Dr. Vildan Gürsoy

Panel–7: Paraneoplastik Sendromlara Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
Prof. Dr. Nilüfer Avcı

Olgu Sunumu - 1:
Uzm. Dr. Seda Sali

Olgu Sunumu - 2:
Uzm. Dr. Sibel Oyucu Orhan

Onkolog Yaklaşımı
Uzm. Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

Romatolog Yaklaşımı
Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz Bozkurt

Hematolog Yaklaşımı
Uzm. Dr. Fazıl Çağrı Hunutlu

Nörolog Yaklaşımı
Doç. Dr. Demet Yıldız

Bildiri Sunumları - 3

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Belkıs Nihan Coşkun
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren

Behçet Hastalığının Endotel Fonksiyonlarına Etkisi
Ekrem Bilal Karaayvaz

Transradial Koroner Anjiyografi Sonrası Radial Arter Oklüzyonu Gelişen Hastaların Serum Endocan Düzeylerinin İncelenmesi
Ekrem Bilal Karaayvaz

Primer Sjögren Sendromu ile Takipli Hastalarda Fibromiyalji Sendromu Olan ve Olmayan Olgularda Sürekli Değişkenlerin Karşılaştırılması
Tülay Dilara Demiray

Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Hastalarda Orijinal Rituximabdan Biyobenzer Rituximaba Geçiş Sonrası Etkinlik ve Güvenlik Verileri: Tek Merkez Deneyimi
Ali Ekin

İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda İntravenöz İmmünoglobulin G (İVİG) Kullanımı: 12 Vakalık Tek Merkez Deneyimi
Salim Mısırcı

Behçet Sendromuna Bağlı Göz Tutulumu Olup Biyolojik Tedavi Alan Hastaların Klinik Özelliklerinin Retrospektif İncelenmesi: Tek Merkez Deneyimi
Tuğba Ocak

Biyolojik Tedavi Kullanan Romatoloji Poliklinik Hastalarında Yaşam Kalitesi Skorları
Nihal Lermi

Dermatomiyozit/Polimiyoziti Olan Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı ile C-Reaktif Protein Albumin Oranının Hastalık Aktivitesi ve Malignite Gelişimi ile İlişkisi: Retrospektif Bir Çalışma
Nagehan Dik Kutlu

Miks Tip İrritabl Barsak Sendromunda Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi
Zeynep Koç

Selektif IgA Eksikliği Tanılı Hastalarda COVID-19 Klinik Seyrinin Araştırılması
Filiz Sadi Aykan

Non-Alkolik Steatohepatitli Hastalarda Hepatik Endokannabinoid Reseptör CB1 ve CB2 Ekspresyonu ve Metabolik Sendromla İlişkisi
Ayça Eroğlu Haktanır

16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:15


UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Erdem Çubukçu

Onkolojide Kemik Metastazlarının Yönetimi
Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez
 

Bildiri Sunumları - 4
(16:30 - 18:00)

Oturum Başkanları:
Öğr. Gör. Dr. Tuba Ersal
Uzm. Dr. Vildan Gürsoy

Sekonder Hipogamaglobulinemi İzleminde 10 Yıllık Deneyimimiz
Mehmet Kılınç

Perkütan Koroner Girişim Yapılan Akut Koroner Sendrom Hastalarında Monosit-Nötrofil Oranı Kontrast Nefropatisini Öngörebilir
Derya Ünal

COVID-19 Nedenli Tat Kaybı Olan Hastalarda Vitamin B12 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ali Öz

Böbrek Biyopsisi ile Paraprotein İlişkili Böbrek Tutulumu Tespit Edilen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Vijdan Erdem

Antifungal Tedavi Başlanmış Olması Hematolojik Maligniteli Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Tanısında Bronkoalveoler Lavaj Galaktomannanına Ne Kadar Etkili
Müge Yaşar

Lenfoma ve Multipl Myelom Hastalarında Otolog Kemik İliği Nakli Sonrası Fungal Enfeksiyon Gelişme Sıklığı, Nedenleri ve Tedavisi
Çağlar Ünal

Periferik T Hücreli Lenfoma Olgularında Brentuksimab Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
Tuba Güllü Koca

Relaps/Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı 5 Hastada İbrutinib ve Venetoclax Tedavi Kombinasyonu, Tek Merkez Deneyimi
Bedrettin Orhan

Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan ve Akut Graft Versus Host Hastalığı Gelişen Hastalarda Siklosporin Düzeyleri ile Hipomagnezemi İlişkisi
Neslihan Hazel Saydam

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Kullanılan Ritüksimab Tedavisinde Gerçekleşen Alerji/Anaflaksi Sonrası Desensitizasyon Uygulanması ve Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Ömer Candar

Atipik Kronik Miyeloid Lösemi Tanılı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Cumali Yalçın

Ağır Aplastik Anemide İmmunsüpresif Tedaviye Eltrombopag Eklenmesinin Getirileri: Tek Merkez Deneyimi
Sinem Çubukçu


17:20 - 18:15

Konferans–5

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Canan Ersoy

Periyodik Sağlık Kontrolü 2023
Prof. Dr. Gülay Sain Güven

Yapbozun Eksik Olan Parçası: Yaşam Tarzı Değişikliği
Doç. Dr. Attila Önmez

Konferans–6: Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Alis Özçakır

Tamamlayıcı Tıp
Prof. Dr. Alis Özçakır

Onkolojide Tamamlayıcı Tıp
Doç. Dr. Adem Deligönül 
19:30 Akşam Yemeği
4 Mart 2023, Cumartesi
  A Salonu B Salonu C Salonu
09:00 - 10:30

Panel–8: Gastroenteroloji

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Selim Giray Nak

Anormal Karaciğer Fonksiyon Testleri Olan Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Kader Irak

Kronik Viral Hepatitler, Serolojiyi Nasıl Değerlendirelim, Taşıyıcılık mı, Bağışıklık mı?
Prof. Dr. Ahmet Tarık Eminler

GIS Kanserlerinde Tarama Programları
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren

Panel–9: KOAH ve Astımda Güncel Gelişmeler

Oturum Başkanları
Doç. Dr. Dane Ediger
Doç. Dr. Özge Aydın Güçlü

KOAH’ta Tedavisinde Güncel Durum
Doç. Dr. Özge Aydın Güçlü

Astım Tedavisinde Güncel Durum
Öğr. Gör. Dr. Raziye Tülümen Öztürk

Özellikli Tedavi Uygulamaları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

Damar Erişimi ve Bakımı
Uzm. Hemşire Semure Zengi

Antineoplastik İlaçlar
Hemşire Saliha Macun

Kan Transfüzyonları
Hemşire Nesrin Varol

Antikoagulanlar
Hemşire Naile Öter

10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:45


UYDU SEMPOZYUMU 3


Hematolojide IVIG (İntravenöz İmmünglobulin) Kullanımı

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

IVIG’ler ve İTP’de Kullanımı
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş

Sekonder İmmün Yetmezliklerde IVIG Kullanımı
Prof. Dr. Vildan Özkocaman

 

Özellikli İlaç Uygulamaları
(11:00-12:30)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Doç. Dr. Seda Pehlivan

Biyolojik Ajanlar
Hemşire Özden Atalay

İmmünglobulinler
Uzm. Hemşire Cansu Şentürk

İmmünsüpresif İlaçlar
Hemşire Gülfer Pehlivan
12:00 - 13:00

Konferans–8: Hipertiroidi Tanı ve Tedavisi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Prof. Dr. Canan Ersoy

Tirotoksikozda Ayırıcı Tanı
Doç. Dr. Nurdan Gül

Basedow Graves Tedavisi ve İzlem
Doç. Dr. Gülşah Elbüken

Konferans–9:

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Abdülmecit Yıldız

Asit Baz Bozuklukları
Doç. Dr. Bülent Gül 
13:00 - 14:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Poster Sunumları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Coşkun Özer Demirtaş
Uzm. Dr. Onur Elbasan Poster oturum detayları için tıklayınız

Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyon Tedavisi ve Hasta Yönetimi (13:30-15:00)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özen Öz Gül
Uzman Hemşire Suzan Adalı

Diyabet Tedavisinde İnsülin Kullanımı
Uzm. Dr. Filiz Mercan Sarıdaş

İnsülin Pompa Tedavisi ve Hemşirenin Rolü

Hemşire Hülya Ek

Olgu Sunumları

Hemşire Gamze Çavdar

Beslenme ve Diyetisyenin Rolü
Diyetisyen Ferah Günden
14:30 - 15:00

Panel–10: Romatolojide Sık Görülen Problemlere Yaklaşım (14:30-16:00)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
Doç. Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Romatoid Artrit Tedavisinde Yenilikler
Prof. Dr. Güzide Nevsun İnanç

SLE’de Tanı ve Tedavide Yenilikler
Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu

Her Vaskülit Gerçek mi?
Prof. Dr. Ediz Dalkılıç

Panel–11: Enfeksiyon Hastalıkları (14:30-16:00)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Halis Akalın

RSV ve Rhinovirüs Enfeksiyonları
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ünal

İnflüenza
Doç. Dr. Yasemin Heper

Sifiliz
Doç. Dr. Esra Kazak
15:00 - 15:45

Psikiyatri(15:00-15:45)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Prof. Dr. Hicran Yıldız

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunun Yönetimi
Prof. Dr. Aslı Sarandöl
16:00  
16:00 - 16:30 Kahve Arası
16:30 - 17:15


UYDU SEMPOZYUMU 4


Empagliflozin ve Linagliptin ile T2DM Tedavisine Kardiyovasküler, Renal ve Metabolik Yaklaşım
Doç. Dr. Atilla Önmez
Doç. Dr. Selçuk Yaylacı

Kanser Hastalarında Semptom Değerlendirme (16:30-18:00)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Prof. Dr. Türkkan Evrensel 

Performans Değerlendirme: Düşme ve Bası Yarası
Uzm. Hemşire Ayşe Kayabaşı

Gastrointestinal Sistem Değerlendirmesi
Hemşire Kardelen Çeliktutan

Ağrı, Yorgunluk ve Dispne
Hemşire Nazime Akaltun

Nörolojik Semptomlar
Hemşire Esra İbek

Beslenme Değerlendirmesi
Diyetisyen Hacer Pehlivan

 

17:30 - 18:00

Konferans–10 (17:30-18:15)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mustafa Güllülü

Sistemik Amiloidoz
Prof. Dr. Ahmet Gül

Online Bildiri Sunumları - 1
(17:30 - 19:00)

Oturum Başkanları:
Uzm. Dr. Onur Elbasan
Uzm. Dr. Ensar Aydemir

Akromegali Hastalarında Viseral Adipozite İndeksinin Değerlendirilmesi
Muhammet Kocabaş

Kortizol Üreten Adenoma Bağlı Cushing Sendromunda Endokan Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Muhammet Kocabaş

Kilolu ve Obez Kadınlarda İnsülin Direnci, Karaciğer Yağlanması, Visfatin Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Seçil Özışık

Ülseratif Kolit Aktivitesi ile Erektil Disfonksiyon Arasındaki Korelasyon
Mehmet Nur Kaya

Kontrast Nefropati Gelişimini Tespit Etmede Nötrofil Lenfosit Oranının Rolü
Reşit Emre Alparğan

Renal Tutulumu Olan Pauci-immun Küçük Damar Vaskülitlerinde Demografik Özelliklerin, Klinik ve Laboratuvar Verilerinin, Verilen Tedavinin Renal Hasar Progresyonu Üzerine Etkisi
Özge Atik

Palyatif Bakım Ünitesindeki Bakım Verenlerin Uyku Kalitesi: Prospektif, Karşılaştırmalı ve Kesitsel Bir Çalışma
Ayfer Durak

Subakut Tiroidit Tanı ve Takibinde Ultrason Elastografi Bulguları
Arzu Or Koca

18:15

Hemşire Bildiri Sunumları–1 (18:00-19:00)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hicran Yıldız
Doç. Dr. Seda Pehlivan

Diyabetli Bireylerin Hastalığı Kabul Düzeyi ile Tedavi Uyumu, Glisemik Kontrol ve Diyabetik Ayak Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Derya Akça Doğan

Tip 2 Diyabet Hastalarında Cinsel Disfonksiyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Gülden Anataca

Kanser Alanında Refleksoloji Uygulaması ile İlgili Yapılmış Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Sevginar Dönmez

İmmünoterapiye Bağlı Gelişen Dermatolojik Yan Etkiler ve Hemşirelik Yönetimi
Nazime Akaltun

COVID-19 Sürecinde Tip 1 Diyabetli Hastalarda Diyabet Yönetimi: Kalitatif Çalışma
Gülden Anataca

Acil Servise Başvuran Onkoloji Hastalarının Analizi: Tek Merkez Deneyimi
Nazime Akaltun

Pandemi ve Koranavirüs Korkusunun Hemodiyaliz Hastalarının Günlük Yaşamına Etkisi
Feyza Akyüz

 

18:15 - 19:00

Konferans–11: Gastroenteroloji

NASH
Prof. Dr. Selim Giray Nak

 
20:00 Akşam Yemeği
5 Mart 2023, Pazar
  A Salonu B Salonu C Salonu
08:30 - 09:00

Konferans–12

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Soner Cander

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Uzm. Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli

Olgularla Nefropatide Hemşirelik Yönetimi
(08:30-10:00)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Doç. Dr. Ayşegül Oruç

Nefropatilere Genel Bakış
Uzm. Dr. Mehmet Sezen

Diyabetik Nefropatili Olgu Sunumu

Hemşire Edanur Demirkıran

Hipertansif Olgu Sunumu

Hemşire Nuran Adalı

Kontrast Nefropatili Olgu Sunumu
Hemşire Demet Coşkun

 

09:00 - 10:00

Konferans–13

Zıt Görüşler
Kardiyovasküler Hastalıklardan Primer Korunmada Statin Tedavisi


Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdinç Ertürk
Prof. Dr. Canan Ersoy

Kullanılmalı
Uzm. Dr. Ensar Aydemir

Kullanılmamalı
Uzm. Dr. Coşkun Ateş

10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 11:00

Konferans–14

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Alparslan Ersoy

Maymun Çiçeği
Prof. Dr. Emel Yılmaz

Karaciğer Sirozu ve Hemşirelik Yönetimi
(10:30-12:00)

Oturum Başkanları:
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren
Hemşire Gülnaz Çalışkan

Karaciğer Sirozu: Tanı ve Tedavi İlkeleri
Öğr. Gör. Dr. Fatih Eren

Karaciğer Sirozu Hemşirelik Bakımı
Uzm. Hemşire Hanife Aydın

Olgu Sunumu
Hemşire Celile Ülkü

Olgu Sunumu
Uzm. Hemşire Semiha Mutlu Özgür

 

11:00 - 11:15 Kapanış
12:30 Otelden Ayrılış