Bilimsel Program

03 Mart 2022, Perşembe
09:00-13:15 Giriş ve Kayıt İşlemleri
13:15-14:00 Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları
Bir Hekimin Objektifinden Yansımalar - Dr. Mesut Özkaya
  Salon A Salon B  
14:00-15:30 SGLT2 İnhibitörleri ve GLP-1 Reseptör Agonistlerine Güncel Bakış

Oturum Başkanları:
Dr. Alparslan Ersoy
Dr. Canan Ersoy

Endokrinolog Gözüyle
Dr. Gülşah Elbüken

Kardiyolog Gözüyle
Dr. Tunay Şentürk

Nefrolog Gözüyle
Dr. Bülent Gül
Oturum Başkanı:
Dr. Özlem Sezen

1. Basamak EKG Aile Hekimi
Dr. H. Fevzi Çelik
 
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Obezitede Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanları:
Dr. Erdinç Ertürk
Dr. Canan Ersoy

Obezitenin Sıklığı, Tanısı ve Önemi
Dr. Metin Güçlü

Obezitenin Medikal Tedavisi
Dr. Soner Cander

Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Dr. Pınar Şişman
Oturum Başkanı:
Dr. Kemal Noyan

Pandeminin Yarattığı Ruhsal Sorunlar
Dr. Yusuf Sivrioğlu
 
17:30-19:00 Romatoloji

Oturum Başkanı:
Dr. Yavuz Pehlivan

Erişkin Still Hastalığı, Makrofaj Aktivasyon Sendromu ve İntravenöz İmmünglobulin Kullanımı
Dr. Ediz Dalkılıç

Behçet Hastalığı
Dr. Koray Ayar

Gut Hastalığı
Dr. Belkıs Nihan Çoşkun
Oturum Başkanı:
Dr. Mehtap Aslan

Derinin Enfeksiyöz Hastalıkları ve Akne
Dr. Emel Bülbül Başkan
 
19:30 Akşam Yemeği
04 Mart 2022, Cuma
  Salon A Salon B Salon C
09:00-10:30 Enfeksiyon Hastalıklarında Güncel Durum

Oturum Başkanı:
Dr. Emel Yılmaz

İnfluenza'da Gelecek Senaryoları
Dr. Yasemin Heper

Zika Virüs Enfeksiyonları: Güncel Durum
Dr. Emel Yılmaz

Kızamık: Yeni Bir Salgın Bekleyelim Mi?
Dr. Esra Kazak
Oturum Başkanı:
Dr. Selim Gürel

Gluten Hastalığı
Dr. Fatih Eren

Sözel Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanı:
Dr. Hande Peynirci

Vitamin D Eksikliği Olan Bireylerde Γ(gama)-glutamil Transferaz Düzeyleri
Dr. Serhat Küçüker

Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa Yönelik Primer Bakımı ve Diyabet Tutumlarının İncelenmesi
Dr. Uğur Ergün

Primer Hiperparatiroidizme Eşlik Eden Kronik Otoimmun Atrofik Gastrit Olgusu
Dr. Ceren Çaltı Gür

Megaloblastik Anemi Glukolize Hemoglobini Etkiler mi?

Dr. Bünyamin Aydın

Glukoz Metabolizması Bozukluğunun Tiroid Volümü ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli

Hiperinsulinemik Hipoglisemi ile Prezente Olan İnsülinoma Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Ensar Aydemir

Ötiroid Hashimoto Hastalığını Öngörmede Ürik Asit/HDL Oranı
Dr. Aysel Toçoğlu

Primer Hiperaldesteronizm Ön Tanısıyla Salin İnfüzyon Testi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi
Dr. Coşkun Ateş

Tirotoksikozlu Hastalarda Uygulanan Terapötik Plazmaferezin Etkinliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Filiz Mercan Sarıdaş

Papiller Tiroid Karsinomlu Hastaların Radyofrekans Ablasyon Sonrası Endokrinoloji Takiplerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Dr. Erhan Hocaoğlu

Tiroid Kanseri Cerrahisi Sonrası Hipoparatiroidizm Sıklığının ve Hipoparatiroidizm Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Dr. Derya Köseoğlu

Primer Hiperparatiroidizm Tanılı Geriatrik Yaş Grubu Hastaların Klinik Özelliklerinin 65 Yaş Altı Primer Hiperparatiroidizm Tanılı Hastalar ile Kıyaslanması
Dr. Derya Köseoğlu

10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Uydu Sempozyumu - 1


Farklı Diyabetik Bireylere Tek Çözüm: Ryzodeg®

Moderatör:Dr. Canan Ersoy

Dr. Özen Öz Gül
Dr. Soner Cander
 
11:30-13:00 11:30-12:30

Oturum Başkanı:

Dr. Alparslan Ersoy

Yayınlarda Yapılan İstatistiksel Hatalar
Dr. İlker Ercan
11:30-12:30

Oturum Başkanı:

Dr. İlker Kat

Tıpta Yapay Zeka
Dr. Ergün Çil
Sözel Bildiri Oturumu 2

Oturum Başkanı:
Dr. Sedat Çelikçi

Aile Hekimliği Asistanlarının Geriatrik Hastada Akılcı İlaç Kullanımı Farkındalığı
Dr. Şeyma Handan Akyön

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu
Dr. Fatih Coşkun

Palyatif Bakım Servisinde Yatan Yaşlı Hastalarda Komorbid Hastalıklar ile Hiponatremi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Dr. Fatih Kocabaş

Hastaların Palyatif Bakım Ünitesi Kabulündeki Malnütrisyon Durumu Taburculuk Sonrası Erken Dönem (90 günlük) Mortalite ile İlişkili Olabilir

Dr. Nur Senem Kaya

Mesleki Radyasyona Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarında Sağlık Taramalarının Önemi
Dr. Nurcan Kat

Hipokaleminin Nadir Bir Sebebi: Ektopik ACTH Sendromu
Dr. Merve Tekinyıldız

Pandemi Döneminde Buzlu Cam Görünümü: Everolimusa Bağlı İnterstisyel Pnömoni
Dr. Sidelya Ecem Yiğit

COVID-19 Pnömonisinde Antikoagülan Kullanımına Rağmen Gelişen Pulmoner Emboli Olgu Sunumu
Dr. İffet Beril Gökmen

Diyabetik Ketoasidoz ile Prezente Olan COVID-19 Olgusu
Dr. İffet Beril Gökmen

Hastanede Takip Edilen COVID-19 Hastalarının Aşılanma Durumlarına Göre Klinik Gidişatlarının Karşılaştırılması
Dr. İffet Beril Gökmen

Pembrolizumab Kullanımına Bağlı Gelişen Hipotiroidizm Olgusu
Dr. Sidelya Ecem Yiğit

Bilateral Dirençli Plevral Effüzyonla Pezente Olan Dekompanse Kalp Yetmezliğinde SGLT-2 İnhibitörü Kullanımı
Dr. Banu Taşkıran Tatar

COVID-19 Enfeksiyonu Sırasında Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Dr. Sidelya Ecem Yiğit

Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlılarda STOPP Kriterlerine Göre Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı
Dr. Mustafa Tatar

Bir Üniversite Hastanesi Genel Dahiliye Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastalarda İlaç Kullanım Hataları Ve Potansiyel Uygunsuz İlaç Kullanımı
Dr. Ercan Pesen
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Diyabette İnsülin Tedavisi

Oturum Başkanı:
Dr. Canan Ersoy

Yeni Nesil Bazal İnsülinler
Dr. Özen Öz Gül
Oturum Başkanı:
Dr. Bilge Ök

Güncel Takvim Dışı Aşılar
Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Sözel Bildiri Oturumu 3

Oturum Başkanı:
Dr. Belkıs Nihan Coşkun

Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerin Sigaraya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranışları
Dr. Akif Doğan

Pandemi Döneminde Tocilizumab İntravenöz Tedaviden Subkutan Tedaviye Geçilen Romatoid Artrit Hastalarının Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Verileri
Dr. Fadime Bildik

Tersiyer Bir Merkezde Sistemik Skleroz Tanılı Hastaların Takipten Çıkma Sıklığının Retrospektif Değerlendirilmesi
Dr. Fatma Pala

Nintedanib Alan Romatoloji Hastalarının Başlangıç Özelliklerinin İncelenmesi: Tek Merkez Çalışması

Dr. Ali Ekin

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Subklinik İnflamasyon ve Hastalık Aktivititesi Prediktörü, Nötrofil /Lenfosit Oranı
Dr. Ayfer Altaş

Ailevi Akdeniz Ateşinde Kullanılan Yurt İçi ve Yurt Dışı Kolşisin Preparatlarının Tedavi Etkinlikleri Farklı mı?
Dr. Zeynep Yılmaz Bozkurt

Paradoksal Psöriyazis Olgularımızın Genel Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi

Dr. Nihal Lermi

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Tiroid Fonksiyon Testleri ile Atak Sayısı Arasında İlişki Var mı?
Dr. Emine Ülkü Akçay

COVID-19 Sonrası Gelişen Multiinflamatuar Sendrom Adult Vakası
Dr. Mehmet Emin
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-16:15 Uydu Sempozyumu - 2


Romatolojik Hastalıkların Tedavisi ve İVİG Kullanım Esasları

Romatolojik Hastalıklarda İVİG Kullanımı
Dr. Yavuz Pehlivan

Romatoloji Vaka Örnekleri ve İVİG Kullanımı
Dr. Ediz Dalkılıç
  15:15-16:30

Sözel Bildiri Oturumu 4

Oturum Başkanları:
Dr. Tuba Ersal
Dr. Fatih Eren

Sunitinib Kullanan Metastatik Renal Hücreli Karsinom Hastalarında Hematolojik Toksisiteye Dair Klinik Gözlemlerimiz
Dr. Seda Sali

Leukemia Cutis ile Prezente Olan Akut Myelomonositik Lösemi Olgusu
Dr. Mertcan Küçük

Tüylü Hücreli Lösemi Hastalarında Subkutan ve İntravenöz Kladribin Tedavisi Sonuçları
Dr. Tuba Ersal

Gastroskopi Yapılan Hastalarda Helicobacter Pylori Düzeyi ile B12 Vitamini Arasındaki İlişki

Dr. İbrahim Ethem Pınar

Malignite Potansiyeli Belirsiz Tümörler ve Non-İnvaziv Foliküler Tümörlerinde Radyoaktif İyot Ablasyon Tedavisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Refik Göktuğ

Bölgemizde Viral Hepatitlerde Hepatit E Virüs Enfeksiyon Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Dr. Songül Beskisiz

Multipl Myelom Tanılı, Otolog Kök Hücre Nakli Olmuş Hastalarda Denosumab kullanımı, Tek Merkez Deneyimi
Dr. Bedrettin Orhan

Anagrelid Kullanan Esansiyel Trombositemili Hastalarda JAK2 Gen Mutasyonu Durumuna Göre Klinik Verilerin ve Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırılması
Dr. Tuba Güllü Koca

Çölyak Hastalığında HLA Haplotiplerinin Sıklığı ve Testlerin Kullanımı
Dr. Fatih Eren

Lenfoma Hastalarında Erektil Disfonksiyonda Esas Neden; Kemoterapi mi? Depresyon mu?
Dr. Cumali Yalçın

Hematolojik ve Solid Kanser Birlikteliği: Tek Merkez Retrospektif Analiz
Dr. Sinem Çubukçu
16:15-17:15 Oturum Başkanı:
Dr. Alparslan Ersoy

Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr. Halis Akalın
 
17:15-18:15 Olgularla Astım ve Alerji
Dr. Dane Ediger
  17:30-19:00

Sözel Bildiri Oturumu 5

Oturum Başkanı:
Dr. Nizamettin Koca

Sigara İçen ve İçmeyen Hastalar Arasında Koroner Arter Hastalığının Sekonder Önlenmesinde Hedef Değişkenlerin Karşılaştırılması
Dr. Faysal Şaylık

COVID-19’lu Diyabetik Hastaların Değerlendirilmesi ve Diyabetin Şiddetinin COVID-19’a Olan Katkısının Belirlenmesi
Dr. Ceren Çaltı Gür

Kalp Yetmezliği Hastalarında Sacubitril/Valsartan’ın Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokerleri İle Karşılaştırılması: Bir meta-analiz
Dr. Faysal Şaylık

Yenidoğanda Kalp Bloğu Olması ile Tanı Alan Maternal Sjögren Sendromu Vakası

Dr. Neslihan Hazel Saydam

Erişkin Still Hastalığı Tanılı Hastada Gelişen Bradikardi Olgusu
Dr. Selin İldemir

COVID-19 Tanılı Hastalarda Alt ve Üst Extremitede Trombüs Sıklığı
Dr. Ayten Girgin

Miyokarditli Genç Hastalarda Kardiyak MRG ve Düzeltilmiş QT Aralığı
Dr. Erol Gürsoy

Aile Hekimlerinin Sigara Bırakma Tedavisine Teşvik Konusunda Tutum ve Davranışları
Dr. Didem Görgün Hattatoğlu

Akut Lösemili Hastalarda Pulmoner Hemoraji: Olgu Serisi
Dr. F. Banu Demir

Türkiye’de 2011 ile 2020 Yılları Arasındaki Beyin Ölümü Bildiriminin Yıllara Göre Dağılımında COVID-19 Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Sezen

COVID-19 Prostat Spesifik Antijen Düzeyini Etkiler mi?
Dr. Anıl Erkan

Dünya’da 2019 ve 2020 Yıllarında Yapılan Böbrek Nakillerinin Dağılımında COVID-19 Pandemisinin Etkisinin Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Sezen
19:30 Akşam Yemeği
05 Mart 2022, Cumartesi
  Salon A Salon B Salon C
09:00-10:30 Hematolojik Malignitelerde Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Dr. Fahir Özkalemkaş
Dr. Vildan Özkocaman

Kronik Myeloid Lösemi
Dr. Özgür Mehtap

Kronik Lenfositik Lösemi
Dr. Tuba Ersal

Multipl Myelom
Dr. Vildan Gürsoy
09:30-10:30

Oturum Başkanı:
Dr. Zekai Sağır

Pnömoni ve COVID-19
Dr. Özge Aydın Güçlü

Toplumda Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavisi - Yeni Uzlaşı Raporu
Dr. Nilüfer Aylin Acet Öztürk
Hemşireliğin Güçlendirilmesi

Oturum Başkanları:
Dr. Ayfer Karadakovan
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

Teorikten Pratiğe Hemşirelik Eğitimi
Dr. Hicran Yıldız

Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanımı
Dr. Seda Pehlivan

Teknolojinin Kullanımı
Uzm. Hemşire Semure Zengi

Hasta Eğitiminin Güçlendirilmesi
Hemşire Nazime Akaltun
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:30 Uydu Sempozyumu - 3


Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Dr. Barış Akıncı
Dr. Selçuk Yaylacı
  10:45-12:00

COVID-19 Pandemisi

Oturum Başkanları:
Dr. Halis Akalın
Uzm. Hemşire Fatma Düzgün

COVID-19 Salgınına Genel Bakış
Uzm. Hemşire Gül Çalışkan

COVID-19’dan Korunmada Etkili Yaklaşımlar
Uzm. Hemşire Habibe İmer

Hastaların ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklardan Korunması
Uzm. Hemşire Esma Süleyman
11:30-13:00 Genel Dahiliye

Oturum Başkanı:
Dr. Celaleddin Demircan

Klasik Nedeni Bilinmeyen Ateş
Dr. Celaleddin Demircan

Asit-Baz Dengesi Bozuklukları
Dr. Nizameddin Koca

İstemsiz Kilo Kaybı Olan Hastaya Yaklaşım
Dr. Sedat Çelikçi
12:00-13:00

Oturum Başkanı:
Dr. Ali Torun

Erişkinlerde ve Risk Gruplarında Aşılama
Dr. Ayşen Demirci

12:00-13:00

Oturum Başkanları:
Dr. Türkkan Evrensel
Dr. Ayfer Karadakovan

Pandeminin Kronik Hastalara ve Sağlık Çalışanlarına Uzun Dönem Etkileri
Dr. Aslı Sarandöl

13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Tıbbi Onkoloji

Oturum Başkanları:
Dr. Türkkan Evrensel
Dr. Bülent Orhan

Tirozin Kinaz İnhibitörleri Kullanımı ve Yönetimi
Dr. Adem Deligönül

İmmünoterapi Kullanımı ve Yönetimi
Dr. Turgut Kaçan

Sitotoksik Kemoterapi Kullanımı ve Yönetimi
Dr. Burcu Caner

Tartışmacılar:
Dr. Erdem Çubukçu
Dr. Nilüfer Avcı
Dr. Arife Ulaş
Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım I

Oturum Başkanı:
Dr. Nizameddin Koca

Periferik Eklemlerin Değerlendirmesi
Dr. Selime Ermurat

Aksiyel Eklemlerin Değerlendirmesi
Dr. Burcu Yağız

Anemili Hastaya Yaklaşım
Dr. İbrahim Ethem Pınar

Dispeptik Hastaya Yaklaşım
Dr. Kader Irak
Gestasyonel Diyabet

Oturum Başkanları:
Dr. Soner Cander
Dr. Ayfer Karadakovan

Pregastasyonel ve Gestasyonel Diyabet Tanısında Yaklaşım
Dr. Coşkun Ateş

Gestasyonel Diyabette Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Hemşirenin Tedavideki Rolü
Hemşire Süheyla Buruk

Gestasyonel Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi
Diyetisyen Ferah Akça
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 Uydu Sempozyumu - 4


Nötropeni Tedavisinde Filgrastim Profilaksisi; COVID-19 Sürecinde Durum ve Gelecek Perspektifleri

Moderatör: Dr. Erdem Çubukçu

Dr. Adem Deligönül
   
16:30-18:00 Gastroenteroloji

Oturum Başkanı:
Dr. Murat Kıyıcı

Direkt Etkili Antikoagülanlar ve Gastrointestinal Kanama
Dr. Ahmet Tarık Eminler

İBH Hastasında TNF Hazırlığı
Dr. Cem Çekiç

Pankreasın Kistik Lezyonlarına Yaklaşım ve EUS
Dr. Murat Keskin
16:30-17:15

Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım II

Oturum Başkanı:
Dr. Erdinç Ertürk

İyot Hakkındaki Gerçekler
Dr. Oğuz Kaan Ünal

Hangi Tuzu Tercih Edelim?
Dr. Ayşegül Oruç
16:00-17:30

Nefrotik Sendrom

Oturum Başkanları:
Dr. Mahmut Yavuz
Dr. Ayfer Karadakovan

Nefrotik Sendromda Tanı ve Tedaviye Yaklaşım
Dr. Elif Güllülü

Nefrotik Sendromda Hemşirelik Yönetimi
Hemşire Nuran Adalı

Renal Biyopside Dikkat Edilecek Noktalar
Hemşire Mesut Işık

Nefrotik Sendromda Beslenme
Diyetisyen Çiğdem Ceren Başalan
18:30-19:30 Oturum Başkanı:
Dr. Abdülmecit Yıldız

Disorders of Body Tonicity
Dr. Gautam Jay Bhave
17:15-18:00

Sık Karşılaşılan Dahili Problemlere Yaklaşım III

Oturum Başkanı:
Dr. Ömer Fatih Ölmez

Kanser Hastalarında Enteral Beslenme
Dr. Birol Ocak

Kanser Hastalarında Parenteral Beslenme
Dr. Ahmet Bilgehan Şahin

Kanser Hastalarında Ağrı Yönetimi
Dr. Sibel Oyucu Orhan
17:45-19:30

Sözel Bildiri Oturumu 6

Oturum Başkanı:
Hemşire Semure Zengi
Dr. Mehmet Refik Göktuğ


Diyabetik Ayak Nedeni ile Hastaneye Başvuran Hastaların Klinik Durumuna Pandeminin Etkisi: Retrospektif Çalışma
Dr. Seda Pehlivan

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Akneye Bağlı Kısıtlılığın Geleneksel Tedavi Kullanımına Etkisi
Hemşire Abdulsamet Taşkın

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Diyabet Riski ile Genital Hijyen Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hemşire Sema Çakmak

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Kronik Hastalık Varlığının ve Benlik Saygısının Estetik Algısına Etkisi

Hemşire Semra Bilgiç

Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Polikistik Over Sendromunun Obezite Farkındalığına Etkisi
Hemşire Asude Nur Biçer

COVID-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Sorunlar
Dr. Hicran Yıldız

Bir Üniversite Hastanesinde Hemodiyalize Giren Hastaların COVID-19 Hijyen Tedbirlerine Uyumunun Araştırılması
Hemşire Gülfer Pehlivan

COVID-19 Pandemisinde Toraks Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı - Malignite Şüphesinde Erken Tanı mı Yoksa Gecikme mi Söz Konusu? Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi
Dr. Cansu Yazar

Kanser Hastalarında Bulantı Semptomuna Yaklaşım
Hemşire Neslişah Ünal Karakoç

Hematolojik Kanser Hastalıklarında Aile Desteğinin Önemi
Hemşire Yasemin Karacan

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireyde Evde Bakım
Hemşire Canan Arslan

Yoğun Bakım Hastalarında Görülen Anksiyete ve Uyku Sorunları
Hemşire Meryem Melike Osta

Diyaliz Hastalarının Tedavi Sürecinde Aile Desteğinin Önemi
Hemşire Hüsne Hilal Katırcı
20:00 Akşam Yemeği
06 Mart 2022, Pazar
  Salon A Salon B
09:00-10:15 Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Pratik Yaklaşımlar

Oturum Başkanları:
Dr. Serdar Kahvecioğlu
Dr. Abdülmecit Yıldız

Tansiyonum Yüksek Çıkıyor Ne Yapayım?
Dr. Mehmet Usta

Tansiyonum Düşmüyor Ne Yapayım?
Dr. Yavuz Ayar

Tansiyon İlacım Dokunuyor Ne Yapayım?
Dr. Nimet Aktaş
Sözel Bildiri Oturumu 7

Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Sezen
Dr. Burcu Caner

Serum Magnezyum Düzeyinin Metabolik Bozukluk İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığındaki Rolü
Dr. Ali Kırık

Akut Lösemili Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Dr. Ayfer Durak

Otonom Kortizol Sekresyonunun Epikardiyal Yağ Kalınlığı ve Karotis İntima-Media Kalınlığına Etkisi
Dr. Mustafa Eroğlu

Diyabetik Retinopatisi Olan HFpEF Hastalarında Sol Atriyal Gerilme Fonksyonlarının Ekokardiyografi ile Değerlendirlilmesi

Dr. Fatih Yılmaz

Polikistik Böbrek Hastalığı Takibinde Ürik Asit Düzeyi Önemli mi?
Dr. Mesudiye Bulut

Tip 2 Diyabetes Mellitus Olgularında Obezite Varlığının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Yasemin Aydoğan Ünsal

Akromegali Hastalarında Tam Kan Sayımı Analizi
Dr. Serdar Şahin

Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalılarında Erken Dönem Göz Bulguları
Dr. Ulviye Kıvrak

Gastrointestinal Stromal Tümör Tanılı Hastaların Retrospektif Analizi
Dr. Oktay Ünsal

Sağlıklı erişkinlerde aortik elastisite parametrelerinin transtorasik ekokardiyografi ölçümleri ve koşu bandı egzersiz testi verileri ile karşılaştırılması
Dr. Betül Cengiz Elçioğlu

 
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-12:00 Geriatri

Oturum Başkanı:
Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Polifarmasi
Dr. Celaleddin Demircan

Yaşlıda Uyku Bozuklukları
Dr. Olgun Deniz

Yaşlıda Üriner İnkontinans
Dr. Suna Avcı
   
12:00 Çıkış İşlemleri